تربیت بدنی

گروه تربیت بدنی منطقه میانکوه ورود شما را تبریک عرض میدارد و امیدواریم موجبات خشنودی شما را فراهم آوریم.

تربيت بدني و ورزش

تربيت بدني و ورزش يكي از مهمترين فعاليتهاي بشر امروز است . آگاهي از علوم هر يك از رشته هاي ورزش مربيان تربيت بدني را قادر مي سازد تا با بهره گيري از اين علوم از آموزش مهارتي واجراي فنون رشته هاي مختلف ورزش موفق گردند و نيز با آگاهي از اصول و پايه هاي علمي آموزش، روش اجرا و يادگيري حركات و مهارتهاي ورزش را آسانتر مي نمايد.

امروزه تدريس را تحريك و راهنمايي و سازمان دادن يادگيري دانش آموزي تعريف مي كنند . زيرا معلم فقط نقش محرك  و راهنما و سازمان دهنده دارد و خود دانش آموز است كه بايد فعاليت كند زيرا يادگيري وقتي درست انجام مي گيرد كه با فعاليت يادگيرنده همراه باشد كه خوشبختانه آموزش مهارتهاي ورزشي بعد از آموزش مربيان تربيت بدني ، دانش آموزان عملا با اجراي آن به مهارتهای مورد نظر دست مي يابند.

اهداف آموزش:

در برنامه درس تربيت بدني جهت گيري اساسي ياددهي – يادگيري ، حفظ سلامتي براي دانش آموزان است از اين رو اهداف آموزش شامل سه حيطه مي باشد.

الف) آگاهاي مورد نياز: شامل حركات پايه ، آمادگي جسماني ، تغذيه و بهداشت ورزش، ايمني در ورزش، شناخت رشته هاي ورزشي.

ب) مهارتهاي ضروري : شامل حركات پايه و آمادگي جسماني جهت تقويت سلامتي جسمي و عملكرد حركتي دانش آموزان.

ج) نگرش هاي مورد انتظار : شامل افزايش علاقه دانش آموزان به شركت در فعالتيهاي ورزشي و گرايش آنان به آمادگي جسمانمي و بهبود حركات پايه .

طرح درس  روزانه تربیت بدنی ابتدائی

عنوان درس: آموزش فوتبال(کنترل استپ  وپاس بغل پا)(زمان 45دقیقه(

 

اهداف کلی:درپایان درس دانش آموزمهارت کنترل توپ ودادن پاس با بغل پا را داشته باشد

اهداف

اهداف جزئی:دانش آموز به طور صحیح کنترل توپ وپاس با بغل پا را انجام دهد

  1. دانشی:آشنا نمودن دانش آموز باقوانین ومقررات ورزش فوتبال
  2. مهارتی:آموزش تئوری وعملی فنون فوتبال به دانش آموزان
  3. نگرشی:همکاری دانش آموزان دررعایت مسائل ایمنی وبهداشتی

حیطه ها

توپ فوتبال به تعداد مورد نیاز/زمین 40 در20(زمین هندبال(

وسائل مورد نیاز

زمان

شرح فعالیت

نوع فعالیت

6دقیقه

سازماندهی:سلام واحوال پرسی/پوشیدن لباس ورزشی حدیث وصلوات/گروه بندی

آماده سازی

4دقیقه

عمومی:راه رفتن /دویدن آرام/حرکات کششی

 

گرم کردن warm up

3دقیقه

اختصاصی : انجام حرکات کششی وپرشی خاص پایین تنه

22دقیقه

بیان شفاهی درس همراه با انجام عملی کنترل وپاس بغل پا وسپس اجرای حرکت توسط دانش آموزان ونظارت دبیر ورزش بر روند کارجهت قطع واصلاح انجام کار

 

آموزش

5دقیقه

راه رفتن آرام/ دویدن بسیار آرم/حرکات کششی /شستن دست وصورت /پوشیدن لباس

سردکردن(ریکاوری(

           

 

/ 0 نظر / 9 بازدید