معارف

                                                         باسمه تعالی

    باسلام :

  به اطلاع کلیه دبیران گروه دینی وعربی رسانده می شود که مبنای نمرات مستمر از 20به 12ومبنای نمرات پایانی از 20به 8 تغییر می یابد لذا نحوه محاسبه نمرات مستمر برمبنای 12را برطبق فرمول زیر عمل کنید :

                            6/0×20میانگین نمرات =نمره12مستمر      

باسمه تعالی

 

سئوال های زیر از متن کتا ب پیامهای اسمان  دوم انتخاب شده اند

 

درس (اول )

 

1-     حضرت علی (ع) در باره شگفتی های آفرینش چه می فرمایند ؟

2-     انسان که از نعمت های بی پایان پروردگار استفاده می کند . چگونه می توان از او سپاسگزاری نماید ؟

3-     راه رسیدم به بهشتی که همه آن را دوست داریم چیست ؟

4-     دانشمندان با الگو کرفتن از کدام قسمت بد ن انسان دوربین های پیشرفته طراحی کرده اند ؟

 

«درس دوم »

 

1-     دو سرمایه ی گرابها یی را که خداوند در وجود انسان قرار داده نام ببرید .

2-     هنگامی که شخصی قدر عمر و زندگی خود را نمی داند بادست خالی ازاین دنیا می رود ، به خداوند چه می گوید ؟

3-     پاداش کارهای نیک انسان در این دنیا چیست ؟

4-     حضرت علی (ع) غنیمت شمردن چه چیزی را توصیه می فرمایند ؟

5-     تفاوت انسان بادیگر موجودات در چیست  ؟

6-     قدرت تفکر درانسان چه فایده های برای او دارد ؟

7-     پیامبر (ص) چه تفکری را برتر از ساعت ها عبادت می داند ؟

8-     وجود چه چیزی در اتسان وحیوان مشترک است ؟

 

الف – تفکر    ب-  اندیشیدن      ج-   عمر         د- خوسبختی

 

« در س سوم »

 

1-     با توجه به ایه « ایا ک نعَبُد وایاک نستعین » ما از چه کسانی کمک ویاری می خواهیم  ؟

2-     از چه راهایی می توانیم از خداوند متعال یاری وکمک بخواهیم ؟

3-     ساده ترین راه برای کمک گرفتن از خداوند بزرگ ..................است .

4-     براساس آیه « واِذا ساَلک عبادی عنی ....» خداوندچه زمانی پاسخ وجواب انسان را می دهد ؟

5-     زمانی که از خداوند چیزی را می خواهیم وآن به مصلحت ما نیست ، خداوند به جای درخواست ما چه چیزی می دهد ؟

6-     - در چه صورت وشرایطی دعاها مستجاب می شود ؟

7-     بهترین نمونه دعا چیست ؟

الف –روزه       ب- نماز      ج- صبر            د-  پرهیزگاری

8-     خداوند در جنگ احد مسلمانان را در صورت رعایت چه چیزی وعد ه ی یاری  می دهد ؟

9-     یکی از کارهایی که باعث تقویت صبر می شود ........... گرفتن است .

10- بنا به فرمایش امام صادق (ع) منظور کمک گرفتن از صبر چیست ؟

 

«درس چهارم»

 

1-پیامبر (ص) زمانی که مبعوث شد ، مردم در چه وضع وشرایطی زندگی می کردند ؟ پاسخ از سخن حضرت علی (ع) استفاده شود )

 

2-فایده ها وثمراتی را که دین برای مردم به ارمغان آورد ، بگوید .

3- ارزش دین چه وقتی بیشتر مشخص  می شود ؟

4-چرا خداوند پیامبران را به کمک ما فرستاد ؟

5- با توجه به آیه « ارسلنا فیکم رسولا منکم » ...... وظیفه وکار پیامبران چیست ؟

کسانی که به راهنمایی های دین اعتقاد دارند ، به مسائل وکارهای خود چگونه عمل می کنند ؟

6کسانی که به راهنمایی های دین اعتقاد دارند ، به مسائل وکارهای خود چگونه عمل می کنند ؟

7- تنها راه رسیدن به سعادت دنیا وآخرت ..............است .

«درس پنجم »

1-     بنا به فرمایش حضرت علی (ع) مردم با چه چیزباید خود را به خداوند نزدیک کنند ؟

الف- روزه گرفتن         ب- پوشیدن لباس تمیز            ج- نماز خواندن              د- موذن نماز بودن

2-     با توجه به سخن امیر المومنین علی (ع) چرا عده ای به دوزخ می روند ؟

3-     نماز گناهان انسان را مانند .............پاییزی می ریزد .

4-     ستون دین ومعراج انسان مومن چیست ؟

الف – روزه              ب- دعا          ج- صبر              د- نماز

5-ترک نماز برای انسان چه عواقبی می تواند داشته باشد ؟

6- شخص مسلمانی که می خواهد نماز بخواند ، برای قبولی بهتر نمازش چه آدابی را باید رعایت نماید ؟

7- بنابر توصیه امام امتقین علی (ع) کسی که اذان واقامه ی نماز را بگوید ، دارای چه مرتبه وجایگاهی می باشد ؟

8- مفهوم ومعنای اذان واقامه گواهی دادن به چیست ؟

9- پیامبر اکرم (ص) درباره ینقش و ثواب موذن چه می فرماید ؟

10- نماز گزار در مسجد میهمان .........می باشد .

11- فواید نماز خواندن در مسجد را ذکر کنید .

12- بنا بر فرموده ی پروردگار متعال نقش مساجد در روی زمین مانند چیست ؟

الف –محل عبادت وخداپرستی             ب- مکان اتحادمسلمانان            ج- محل مشورت مردم            د- خانه های خداوند

13- اکر شخصی بدون اطلاع وآگاهی بالباس یا بدن نجس نماز بخواند، نماز ش چگونه است ؟

14- پس از خواندن نماز چه ذکری ثواب فراوان دارد ؟

15- اگر نماز گزار قبل از نماز بداند بدن یا لباسش  نجس است وبا همان لباس یا بدن نجس نماز بخواند ، نماز او چگونه است ؟

16- حسین لباسش مقداری خونی بود وخودش این موضوع را می دانست ، اوبا همان لباس نماز خواند ونماز ش نیز صحیح است . دلیل ان چه می تواند باشد ؟

17- اگر بدن یا لباس شخصی با یک قطره غیر از خون نجس شده باشد ، ایا او می تواند با ان نجاست کم نماز بخواند ؟

18-با کدام یک از وسایل زیر می توان نماز خواند ؟

الف – جوراب نجس            ب- پیراهن نجس             ج- شلوار نجس             د- کاپشن نجس

19-اگر کلاه شخصی نجس باشد ، اودر چه صورتی می تواند با کلاهش نماز بخواند ؟

20- شرایط لبای نماز گزار بنویسید .

21-باکدام یک از موارد زیر نماز خواندن صحیح نیست /

الف- نماز با دستکش نجس            ب- نماز زهرا با انگشتر طلا                     

ج- نماز با کلاه نجس                  د- نماز احمد با انگشتر طلا

22- پشم های گوسفندی را چیده  وبا آن لباس درست کرده اند، نماز خواندن با ان لباس چگونه است  ؟  

      ........................................................................................................  

 نمونه سئوالات دوم راهنمایی :

1-باتوجه به سخن حضرت علی (ع) چگونه می توان ازعذاب دوزخ نجات یافت؟

دعاکردن        روزه گرفتن         انجام عبادات             تفکردرباره نعمت ها واستفاده صحیح ازآن ها

 2-طبق آیه «خدایامرابه دنیا بازگردان تااعمال صالحی که ترک کرده بودم،انجام دهم» این افرادارزش چه نعمتی را دردنیافراموش کرده اند؟

نعمت عمر        اموال          سلامتی          لذات دنیوی

۳-یکی ازساده ترین ومهمترین راه های استعانت ازخداوندبزرگ چیست؟

نیکی به پدرومادر      نماز        انجام اعمال صالح          دعاکردن

4-کدام موردبه عنوان شعاراسلام مطرح است؟ نماز       روزه       اذان        حج 

5-دوسرمایه گران بها درزندگی انسان چیست؟ عمرویادمرگ    عمروتفکر    سلامتی وتفکر    ثروت وعمر

6-ازبهترین نمونه های صبرکدام است؟ جهاد     حج      روزه       نماز

7-علت اصلی استجابت نشدن دعا برای قوم بنی اسرائیل چه بود؟

انجام گناهان       ترک امربه معروف         کسب مال حرام         مغرورشدن به نعمت ها

8-بدترین موجودات ازنظرخداوند چه کسانی هستند؟

انسان های مشرک     افرادمنافق       کسانی که به فکرآخرت نیستند      انسان هایی که نمی اندیشند

9-بهترین نمونه دعاچیست؟قرائت قرآن    نماز خواندن    انجام عبادات     یاری نخواستن ازغیرخدا

10-کدام یک ازمبطلات روزه نیست؟ خوردن    آشامیدن به مقدارکم      شنا کردن     دروغ بستن به خدا

11-طبق حدیث پیامبر(ص) کدام گزینه سپری دربرابرمشکلات دنیاوپوششی دربرابرعذاب آخرت می باشد؟

نماز        خوش اخلاقی       روزه        جهاد

12-باتوجه به سخن امام باقر(ع) مردم چگونه به پاداش الهی وولایت اهل بیت خواهندرسید؟

نمازخواندن       زیارت دوستان خدا         پرهیزگاری وعمل صالح         انتظارفرج

13-خداوندخطاب به چه کسانی می فرماید« قول می دهم درروزی که به ملاقات من می آیند آن هارابه بهشت ببرم» ؟

روزه داران                                                              کسانی که باخانواده خوش رفتارند        

 کسانی که به نمازاول وقت اهمیت می دهند               قاریان قرآن

14-بخشی ازثواب نمازهمه نمازگزاران سهم چه کسانی است؟

موذن       امام جماعت      خادم مسجد       کودکان

15-کدام موردازآداب نمازمحسوب نمی شود؟

نمازاول وقت       پوشیدن لباس تمیز       نمازدرمسجد       پاک بودن لباس  

16-مهمترین وارزشمندترین فایده زیارت امامان واولیاء خداکدام است؟

قدردانی ازآن ها    درخواست حاجات ازآن ها      بخشیده شدن گناهان         ایجادانس ومحبت بین آن ها

17-حضرت علی (ع) استفاده وغنیمت شمردن چه چیزراتوصیه فرموده است؟

نعمت های خوب         ساعتی تفکر         عبادت ها       فرصت های خوب

18-کدام موردروزه راباطل می کند؟

فروبردن آب دهان                      فروبردن قسمتی ازسردرآب         

 کسی یادش نیست وآب بخورد                خوردن یک لقمه نان

19-فرشتگان هنگام گرفتن روح چه کسانی به آن هاسلام می کنند؟

آن هایی که گناه کارند          آن هایی که زندگی خود رابه تفریح گذرانده اند       

  انسان های پاک                آن هایی که توشه ای ندارند

20-اولین عمل درغسل چیست؟

شستن سروگردن        شستن سمت راست         نیت کردن         شستن سمت چپ

    ..................................................................................................................

سلام دانش اموزان عزیز  تعدادی سوال متن پیام دوم راهنمایی برایتان گذاشتم  قبل از هر چیز از همکار محترم اقای بیگدلی تشکرمی کنم                                         )درس اول (

1-حضرت علی (ع) درباره شگفتی های آفرینش انسان چه می فرماید؟

 2-انسان که ازنعمت های بی پایان پروردگاراستفاده می کند ،چگونه می تواند ازاو سپاس گزاری نماید؟

 3-راه رسیدن به بهشتی که همه آن رادوست داریم،چیست؟

 4-دانشمندان باالگو گرفتن ازکدام قسمت بدن انسان دوربین های پیشرفته راطراحی کرده اند؟

 درس دوم

 1-دو سرمایه ی گرانبها یی راکه خداوند دروجود انسان قرار داده نام ببرید.

 2-هنگامی که شخصی قدرعمروزندگی خود رانمی داندوبادست خالی ازاین دنیامی رود، به خداوند چه می گوید؟

 3-پاداش کارهای نیک انسان دراین دنیا چیست؟

 4-حضرت علی(ع) غنیمت شمردن چه چیزراتوصیه می فرماید؟

 5-تفاوت انسان بادیگرموجودات درچیست؟

 6-قدرت تفکردرانسان چه فایده های برای او دارد؟

 -پیامبر(ص) چه تفکری رابرترازساعت هاعبادت می داند؟

 8-وجود چه چیزدرانسان وحیوان مشترک است؟

 الف –تفکر     ب-اندیشیدن      ج-عمر       د-خوشبختی

 درس سوم

1-اتوجه به آیه « إ یّاکَ نَعبُدُ وإیّاکَ نَستَعین » ماازچه کسی کمک ویاری می خواهیم؟

 2-ازچه راه هایی می توانیم ازخداوندمتعال یاری وکمک بخواهیم؟

 3-ساده ترین راه برای کمک گرفتن  ازخداوندبزرگ  .............. است.

 4-براساس آیه « وَإذا سَاَلَکَ عِبادی عَنّی ....» خداوند چه زمانی پاسخ وجواب انسان رامی دهد؟

 5-زمانی که ازخداوند چیزی رامی خواهیم وآن به مصلحت ما ن نیست،خداوند به جای درخواست ما چه چیزی می دهد

 6-درچه صورت وشرایطی دعاها مستجاب می شود؟

 7-بهترین نمونه دعاچیست؟

 الف –روزه     &n

/ 0 نظر / 12 بازدید