لیست دبیران مرد رشته ادبیات فارسی ردیف کدپرسنلی نام  ونام خانوادگی مدرک رشته مقطع امتیازات   1 58861826 بهزاد     قاسمپور کارشناسی ادبیات فارسی راهنمایی 386   2 58673859 ابوالفتح    رضایی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی راهنمایی 292.5   3 59122767 اسفندیار    علیدوستی کارشناسی ادبیات فارسی راهنمایی 234   4 59123053 داریوش     طهماسبی کارشناسی ادبیات فارسی راهنمایی 221.75   5   مرید     صفری کارشناسی زبان و ادبیات فارسی راهنمایی 219.5   6 62627472 امین    سلطانی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی   7   ناصر     صفیان کارشناسی زبان و ادبیات فارسی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی   8 58801190 دادخواه     طهماسبی کارشناسی ادبیات فارسی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی   9 12470586 جواد    خرمی رفنی کارشناسی ادبیات فارسی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی   10 42886058 داریوش   میر احمدی کارشناسی ادبیات فارسی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی             لیست دبیران زن رشته ادبیات فارسی     ردیف کدپرسنلی نام  ونام خانوادگی مدرک رشته مقطع امتیازات   1 59121518 ایران  محمدی  تکاپی کارشناسی ادبیات فارسی راهنمایی 296.75   2 58964569 اعظم   کریمی قهفرخی کارشناسی ادبیات فارسی راهنمایی 285   3 58815194 معصومه   طالب پور کارشناسی ادبیات فارسی راهنمایی 284.6   4 59200356 اشرف    صالحپور کارشناسی ادبیات فارسی راهنمایی 268   5 58819522 فاطمه    صادقی مقدم کاجی کارشناسی ادبیات فارسی راهنمایی 262   6 59122340 پروین    مولوی وردنجانی کارشناسی ادبیات فارسی راهنمایی 245.5   7 79123913 پروانه   رئیسی کارشناسی ادبیات فارسی راهنمایی 215   8 62653812 خدیجه     نادری کارشناسی  ارشد  ادبیات فارسی متوسطه 124.5   9 58818802 معصومه    قربانی  خراجی کارشناسی ادبیات فارسی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی   10   طاهره   رضایی کارشناسی ادبیات فارسی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی                           لیست دبیران مرد رشته دینی و عربی   ردیف کدپرسنلی نام  ونام خانوادگی مدرک رشته مقطع امتیازات   1 58800488 بهنام    حدادی کارشناسی دینی و عربی راهنمایی 468   2 59121959 شهرام   بقایی کارشناسی دینی و عربی راهنمایی 336   3   منصور  اکبری کارشناسی دینی و عربی راهنمایی 309   4 59000290 سعادت   عباسی کارشناسی الهیات و معارف اسلامی راهنمایی 291   5 59000371 منصور   جعفری کارشناسی دینی عربی

/ 0 نظر / 24 بازدید