گام شادی و سرور شیعیانسـت

مـیـلاد مسعـود اباالفضلجوان است           هـنگام شـادی و سرورشیـعـیـانــسـت

از دامـن ام البنین ماهیعیان است            کز روی وی شرمنده مـاهآسـمـانست

یـا فـاطـمه ام البنین زینتازه مولود              روشـن دل و چـشم امیرمومـنانـست

یـا فـاطـمـه ام الـبـنـیناین ماه تابان            سردار و سقای امیـر انس وجانـست

عـبـاس تـو در یـاریفـرزنــد زهــرا               اسـتـاده جـان بـرکـف غلامآستانـست

عـبـاس تـو در کـربلا بـریـاری دیـن              در عرصه میدان چنان شیرژیانـست

گوید «حیاتی» در شب میلادمسعود          از بهر طبعم لؤلؤ‌ و مرجانروانـست

شاعر : حیاتی

 

/ 0 نظر / 20 بازدید