باسمه تعا لی

برنامه بازدید گروههای اموزشی مقطع راهنمایی در سال تحصیلی 91-90

ردیف

تاریخ بازدید

برنامه های قلبل پیگیری

ملاحظات

1

4/7/90

جلسه توجیهی در اداره

 

2

11/7/90

رهبر رفن-مرضیه شیا سی

 

3

18/7/90

پاسداران عفت چلدان-ازادگان کنمی

 

4

25/7/90

شهید مدرس دهکهنه-نجمه ملک شیر-شهداء ملک شیر

 

5

2/8/90

شهید باهنر سرخون-زینبیه سرخون

 

6

8/8/90

قائم گندمکار کوثر گندمکار

 

7

16/8/90

تعطیل *

 

8

23/8/90

امامت لندی -  مائده شلیل

 

9

30/8/90

خوارزمی دورک قنبری حکمت دورک قنبری

 

10

7/9/90

 خیام شلیل   -  امیر کبیر شهرک محمدی

 

11

14/9/90

تعطیل *

 

12

21/9/90

کوثر گندمکار قائم گند مکار

 

13

28/9/90

پاسداران عفت چلدان ازادگان کنمی

 

14

5/10/90

رهبر رفن مرضیه شیاسی

 

15

12/10/90

شروع امتحا نات *

 

16

19/10/90

*

 

17

26/10/90

*

 

18

3/11/90

شهید مدرس دهکهنه نجمه ملک شیر-شهداء ملک شیر

 

19

10/11/90

شهید با هنر سرخون-زینبیه سرخون

 

20

17/11/90

حکمت دورک قنبری خوارزمی دورک قنبری

 

21

24/11/90

امیر کبیر شهرک محمدی خیام شلیل

 

22

1/12/90

مائده شلیل

 

23

8/12/90

رهبر رفن مرضیه شیاسی

 

24

15/12/90

قائم کندمکار کوثر گندمکار

 

25

22/12/90

پاسداران عفت چلدان ازادگان کنمی

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید