گروه آموزشی ادبیات فارسی راهنمای منطقه میانکوه استان چهار محال وبختیاری

 

 املای فارسی دوم راهنمایی:

           ای که با نامت جهان اغاز شد    دفتر ما هم به نامت باز شد

1- املای کدام کلمه با توجه به معنی ان نادرست است .

تعالی = بزرگی      منزه = پاک       انباض = شریک

2- رابطه دو کلمه هور  , حور کدام است .

1) هم اوا

2) متضاد

3) مترادف

4) هم خانواده

3- کدام واژه جمع نیست

1) دوستان          2) بامدادان       3) ریسمان          4) بهارا ن

4- کدام کلمه با بقیه فرق دارد

1) علم        2) علوم           3) عمل               4) علما

5- معنی کدام کلمه نادرست است

1) سوگواری = عزاداری

2) آزرم = بی حیا

3) مجادله = گفتگو

6- صحیح ترین واژه را انتخاب کرده و در نقطه چین بنویسید

در فصل بهار زمین سر از خواب زمستانی بر می دارد و ......... گل های رنگارنگ می شود

1) بصتر                  2)  بثتر          3)   بستر           4)  بسطر  

7- کدام کلمه به تشدید نیاز دارد

1) تامل        2)طلایی        3) عطش               4) رقصان

8- برای واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید

1) مصلحت .......................

محقق................................

9- جمع مکسر هر کلمه را بنویسید

1)وصی ............2) سر .................. 3) مقصد ...............4) فکر ...................

10- باهر یک از کلمه های زیر جمله بسازید

1) فرهنگ :

2) دانه ی تسبیح

11- در متن زیر وازه های نادرست املایی را پیدا کنید و صحیح آن ها را بنویسید

یکی از هکما را شنید م که می گفت هر گز کسی به جحل خویش اغرار نکرده است مگر آن کسی که چون دیگری در سخن باشد هم چنان تمام ناگفته سخن آغاذ کند

صدای غلقل سماور در اتاق پیچیده بود و محسن زیر لب زمذمه می کرد

 1............             2...................          3.........................

4...........              5..................         6........................

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                                         به نام خدا

 

 

زبان فارسی :

 

زبان فارسی عزیزترین میراث گذشتگان و گرامی ترین ودیعه ی نیاکان پر افتخار ما است که به همت فکرنبوغ سخنوران و دانشمندان و مجاهدت بی دریغ پاسداران سنن ملی قرون و اعصار را پشت سر نهاده و مفتخر و سرفراز همچون زهره ی زهرا بر تارک زبانهای  زنده و جاویدان جهان می درخشد و هر ایرانی را در هاله ای از غرور و افتخار فرو می برد غرور و افتخار ناشی از حقیقت و حقیقتی سرشار از جلال و عظمت  عظمتی که صاحب نظران شرق و غرب را وادار به اعترافی شور انکیز می نماید که زبان فارسی یکی از فصیح ترین و گویا ترین زبانهای زنده ی دنیا است و جلالی که فرد فرد ایرانی را وادار به احترامی عمیق نسبت به خادمان و پاسداران این ناموس ملی به خصوص سخنوران تاریخ ادبی خود می نماید و یاد و ذکر انان را همراه با تکریم و تعظیم فراوان به فکر و زبان می اورد  

 

خانم طالب پور

سر گروه ادبیات میانکوه

 

 

 


مشخصات كلي

                اي كه نامت با جهان آغاز شد                                             دفتر ما هم به نامت بازشد

نام درس : فارسي  نام مدرسه : كوثر گندمكارمنطقه ميانكوه     نام دبير: معصومه طالب پور    موضوع : زنگ آفرينش

تعداد دانش آموزان : 9 نفر    سال تحصيلي : 91-90    مدت جلسه : 40 دقيقه    كلاس اول راهنمايي                    زمان

 

هدفهاي كلي و آموزشي

1-    آشنايي با زيبايي ها وپديده هاي جهان افرينش

2-    حس تعالي جويي

3-    عشق ورزي نسبت به پديده هاي آفرينش به عنوان آيات الهي

4-    آشنايي با وازژه هاي هم آوا

5-    آشنايي باآرايهي تشخيص يا شخصيت بخشي

6-    تقويت نگرش مثبت نسبت به پديده هاي الهي

7-    آشنايي بيش تر باقيصر امين پور

 

 

1-    معنوي ومفهوم واژه هاي جديد را بازگو كنند

2-    درس را به طور روان بخوانند

3-    درس را به صورت نمايشي اجرا كنند

4-    كلمات هم آوا را تشخيص دهند

5-    آرايه ي تشخيص را بشناسند وآن را درنوشتن انشاء به كارببرند

 

مراحل قبل ازتدريس

ذكر نام خدا- سلام واحوالپرسي گفتن تاريخ واعلام مناسب آن روز خواندن آيه اي ازقرآن كريم حضوروغياب دقت دروضع جسمي روحي دانش آموزان

3

ارزشيابي تشخيصي

1-  كنترل تكاليف دانش آموزان - ارزشيابي ازآموخته هاي جلسه قبلي مثلاً بن ماضي وبن مضارع فعل هاي زيرا گوييد.( مي روم رفتيد خواندم )معادل فارسي كلمات زيرا بيان كنيد.( كامپيوتر كد پرينتر)

2

وسايل كمك آموزشي

كتاب صورتكهاي پرندگان تخته

 

تدريس

دانش آموزان را گروه بندي كرده ويا به صدا درآوردن صداي زنگ وبيان حديثي ازپيامراكرم (ص ) كه فرموده : آرزو رحمتي است براي پيروان من اگر اميد نبود هيچ مادري فرزند خود را شير نمي داد .وباغباني درختي نمي نشانيد .

دردانش آموزان ايجاد انگيزه مي كنيم .

روخواني درس با آهنگ زيبا ودل نشين وخواستن معاني ابيات ازدانش آموزان تا به اين وسيله آنان نيز فعال شده ويادگيري درسطح بالاترانجام شود.وبيان كردن واژه ها ي جديد درس وواژه هاي هم آوا مثلاً خواست وخاست كه ازلحاظ تلفظي كلي هستنداماازنظر معنا ونوشتن با هم فرق مي كنند. وتوضيحي درباره آرايه تشخيص كه هرگاه ويژگي هاي انساني را به غير انسان نسبت دهيم شخصيت بخشي مي گويند درضمن توضيحاتي پيرامون قيصر امين بود كه استاد دانشگاه وشاعر معاصر ابتدا دررشته پزشكي وجامعه شناسي پذيرفته شدولي هردو را رها كرد وبه ادبيات روي آورد ودراين رشته به درجه ي دكترا نائل شد ازآثاراو مي توان ،مثل چشمه مثل رود تنفس صبح و... نام برد.

23

 

سپس خود ارزيابي وكارگروهي را به صورت گروهي انجام دهند.

ودرآخر با دادن سوالاتي به گروه ها وپاسخ گويي به صورت گروهي درس را به پايان برده

1-    باكلمه هاي هم آوا جمله بسازيد ( حيات حياط ) (خوار- خار)

2-    شعرزنگ آفرينش سروده ي كيست ؟

3-    دركدام گزينه تشخيص به كاررفته ؟

الف بچه ها گرم گفت وگوبودند

ب شبنم ازروي برگ گل برخاست

وسپس پاسخ گروه ها را بررسي كرده وباتشويق وترغيب دانش آموزان فعال درس را به  پايان برده .

10

 

نتيجه گيري ازمطالب تدريس شده بررسي اشكالات دانش آموزان ومشخص كردن تمرين ها وتكاليف براي جلسه ي بعد

2

 

دانش آموزان درمحيط آزاد برده ودرس را بصورت نمايشي اجرا مي كند.

 

       

 

 

 

درس: انشاء

کلاس: دوم

نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

بسمه تعالی

اداره آموزش و پرورش منطقه ميانكوه

مدرسه راهنمايي كوثر گندمكار

نیمسال اول تحصیلی 91-90

نمره:

وقت: 60 دقیقه

نام و امضاء دبیر: طالب پور

1

الف) در نوشتن باید به اصل ...................... و..................... توجه کنیم.

ب) از ................... برای جذاب تر و غنی تر کردن انشاء می توان بهره گرفت.

ج) به برخی از کلمات قصار................... نیز می گویند.

2

2

در بیت زیر کدام آرایه ادبی به کار رفته است؟)زدرياي خرد گوهر توان جست   كه دريايي بدان پهناوري نيست)

الف) تشخیص £              ب)تلمیح  £                      ج) تشبیه £                        د) تضمین£

5/0

3

 واژه های زیر را در جمله به کار ببرید.

الف) لطیفه پرداز

ب) خردمند

1

4

ارکان تشبیه را در بیت زیر مشخص کنید.

غنچه هم گفت گر چه دلتنگم                  مثل لبخند باز خواهم شد

 

1

5

بیت زیر را معنی کنید.

به نادان داوری بردن نشاید                                  که جز دانش به گیتی داوری نیست

 

1

6

متن زیر را با تبدیل ضمیر «من» به «او» بازنویسی کنید.

من با خویش عهد بسته ام هر روز کتاب تازه ای بخوانم نکته ای تازه کشف کنم و ذهن و اندیشه ام را در افق های دور پرواز دهم.

 

 

5/1

7

درباره کلمه های زیر ضرب المثل بنویسید.

دوست:

امیدواری:

1

8

داستان مربوط به مصراع «چون خلیل از شاخه گل چیدن خوش است» را در یک بند بنویسید.

 

 

1

9

برای داشتن خانواده ی آرام و با نشاط چه باید کرد؟(1 بند توضیح دهید).

 

 

 

1

10

یکی از موضوعات زیر را اتخاب کرده و با استفاده از آرایه های ادبی و رعایت اصول نگارشی انشای خود را بنویسید.

1-علم چندان که پیش تر خوانی                    چون عمل در تو نیست ناد انی

2-فصل های سال را با مراحل عمر انسان مقایسه کنید.

3-درباره ویژگی های نوجوان شایسته بنویسید.

 

درس: انشاء

کلاس: سوم

نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

بسمه تعالی

اداره آموزش و پرورش منطقه ميانكوه

مدرسه راهنمايي كوثر گندمكار

نیمسال اول تحصیلی 91-90

نمره:

وقت: 60 دقیقه

نام و امضاء دبیر: طالب پور

اگر یک اثر ادبی را بررسی و نقد و تحلیل کنیم به این عمل ................ می گویند.

گفت گو با خود را گفت و گوی درونی یا .............. و گفت و گو با دیگران ............ می گویند.

5/1

 

برای اسم های زیر صفت مناسب بنویسید.

چشمه ها(...................)         خراسان(..................)         بیابان(..............)                گلزار(...................)

1

 

با کلمه های زیر جمله بسازید.

گشاده رو:

محفوظ:

1

 

بیت زیر را به نثر روان برگردانید.

همی دانه ز خوشه خروار شد              ز آغاز هر خوشه خروار نیست

 

1

 

مترادف واژه های زیر را بنویسید.

متعالی(...................)                   معصیت(...................)     طریقت(...................)                سعادت(...............)

1

 

ارکان تشبیه را در عبارت زیر مشخص کنید.

از هم نشین با بدان پرهیز کن که هم چون شمشیر برهنه ظاهرش زیبا و باطنش زشت.

 

1

 

متن کهن زیر را به نثر امروزی برگردانید.

مثل تو چون مورچه ای است که در قصر ملکی سوراخی دارد و از جمال صورت و بسیاری غلامان و سریر ملک وی هیچ خبر ندارد.

 

1

 

برای واژه های زیر شبکه معنایی بسازید.

قوس و قزح:............. و ....................و..............

شعله:..................و...................و..................

5/1

 

از زبان بلبلی که بر شاخسار با خدای خود راز و نیاز می کند یک بند بنویسید.

 

1

 

از موضوعات زیر یکی را انتخاب کرده و با استفاده از آرایه های ادبی و اصول نگارشی انشای خود را بنویسید.

علم بال است مرغ جانت را                                    بر سپهر او برد روانت را

زندگی نامه ی خود را بنویسید

یکی از شگفتیهای آفرینش را توصیف کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

         

 

 

درس: انشاء

کلاس: سوم

نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

بسمه تعالی

اداره آموزش و پرورش منطقه ميانكوه

مدرسه راهنمايي كوثر گندمكار

نیمسال اول تحصیلی 91-90

نمره:

وقت: 60 دقیقه

نام و امضاء دبیر: طالب پور

1

اگر یک اثر ادبی را بررسی و نقد و تحلیل کنیم به این عمل ................ می گویند.

گفت گو با خود را گفت و گوی درونی یا .............. و گفت و گو با دیگران ............ می گویند.

5/1

2

برای اسم های زیر صفت مناسب بنویسید.

چشمه ها(...................)         خراسان(..................)         بیابان(..............)                گلزار(...................)

1

3

با کلمه های زیر جمله بسازید.

گشاده رو:

محفوظ:

1

4

بیت زیر را به نثر روان برگردانید.

همی دانه ز خوشه خروار شد              ز آغاز هر خوشه خروار نیست

 

1

5

مترادف واژه های زیر را بنویسید.

متعالی(...................)                   معصیت(...................)     طریقت(...................)                سعادت(...............)

1

6

ارکان تشبیه را در عبارت زیر مشخص کنید.

از هم نشین با بدان پرهیز کن که هم چون شمشیر برهنه ظاهرش زیبا و باطنش زشت.

 

1

7

متن کهن زیر را به نثر امروزی برگردانید.

مثل تو چون مورچه ای است که در قصر ملکی سوراخی دارد و از جمال صورت و بسیاری غلامان و سریر ملک وی هیچ خبر ندارد.

 

1

8

برای واژه های زیر شبکه معنایی بسازید.

قوس و قزح:............. و ....................و..............

/ 0 نظر / 22 بازدید