ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢٢   کلمات کلیدی:
لیست دبیران مرد رشته ادبیات فارسی
ردیف کدپرسنلی نام  ونام خانوادگی مدرک رشته مقطع امتیازات  
1 58861826 بهزاد     قاسمپور کارشناسی ادبیات فارسی راهنمایی 386  
2 58673859 ابوالفتح    رضایی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی راهنمایی 292.5  
3 59122767 اسفندیار    علیدوستی کارشناسی ادبیات فارسی راهنمایی 234  
4 59123053 داریوش     طهماسبی کارشناسی ادبیات فارسی راهنمایی 221.75  
5   مرید     صفری کارشناسی زبان و ادبیات فارسی راهنمایی 219.5  
6 62627472 امین    سلطانی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
7   ناصر     صفیان کارشناسی زبان و ادبیات فارسی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
8 58801190 دادخواه     طهماسبی کارشناسی ادبیات فارسی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
9 12470586 جواد    خرمی رفنی کارشناسی ادبیات فارسی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
10 42886058 داریوش   میر احمدی کارشناسی ادبیات فارسی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
         
لیست دبیران زن رشته ادبیات فارسی    
ردیف کدپرسنلی نام  ونام خانوادگی مدرک رشته مقطع امتیازات  
1 59121518 ایران  محمدی  تکاپی کارشناسی ادبیات فارسی راهنمایی 296.75  
2 58964569 اعظم   کریمی قهفرخی کارشناسی ادبیات فارسی راهنمایی 285  
3 58815194 معصومه   طالب پور کارشناسی ادبیات فارسی راهنمایی 284.6  
4 59200356 اشرف    صالحپور کارشناسی ادبیات فارسی راهنمایی 268  
5 58819522 فاطمه    صادقی مقدم کاجی کارشناسی ادبیات فارسی راهنمایی 262  
6 59122340 پروین    مولوی وردنجانی کارشناسی ادبیات فارسی راهنمایی 245.5  
7 79123913 پروانه   رئیسی کارشناسی ادبیات فارسی راهنمایی 215  
8 62653812 خدیجه     نادری کارشناسی  ارشد  ادبیات فارسی متوسطه 124.5  
9 58818802 معصومه    قربانی  خراجی کارشناسی ادبیات فارسی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
10   طاهره   رضایی کارشناسی ادبیات فارسی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
       
               
لیست دبیران مرد رشته دینی و عربی  
ردیف کدپرسنلی نام  ونام خانوادگی مدرک رشته مقطع امتیازات  
1 58800488 بهنام    حدادی کارشناسی دینی و عربی راهنمایی 468  
2 59121959 شهرام   بقایی کارشناسی دینی و عربی راهنمایی 336  
3   منصور  اکبری کارشناسی دینی و عربی راهنمایی 309  
4 59000290 سعادت   عباسی کارشناسی الهیات و معارف اسلامی راهنمایی 291  
5 59000371 منصور   جعفری کارشناسی دینی عربی راهنمایی 252  
6 58967388 عبدالله   نادری کارشناسی دینی و عربی راهنمایی 216  
7 13422541 محمد    کریمی کارشناسی دینی و عربی راهنمایی 136.5  
8 59123857 عباس   کریمی شیاسی کارشناسی الهیات و معارف اسلامی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
9 58802888 کریمان    صادقی کارشناسی الهیات و معارف اسلامی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
10 67602636 حاجی    غلامی پور کارشناسی دینی عربی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
11 59121941 علی    نوروزی کارشناسی دینی و عربی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
12 59123920 محمد     صفری کارشناسی دینی و عربی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
       
لیست دبیران زن رشته دینی و عربی    
ردیف کدپرسنلی نام  ونام خانوادگی مدرک رشته مقطع امتیازات  
1 59121998 سودابه   فتحی شهرکردی کارشناسی الهیات و معارف اسلامی راهنمایی 378  
2 59123536 مهناز    مرادی کارشناسی دینی و عربی راهنمایی 223  
3 12469177 هما    ساعدی کارشناسی دینی عربی راهنمایی 220  
4   لیلا    مرتضوی کارشناسی دینی و عربی راهنمایی 216  
5 59123896 اعظم  ذوالفغار زاده کارشناسی دینی و عربی راهنمایی 211.6  
6 59169028 نسرین    رحیمی کارشناسی دینی و عربی راهنمایی 177.5  
7 12468908 راحله    ربیعی کارشناسی دینی عربی راهنمایی 166  
8 59040803 انوشه   خوانساریان کارشناسی دینی و عربی راهنمایی 149  
9 58815437 رقیه   امیری کاردانی تربیت قرآنی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
       
               
لیست دبیران مرد رشته ریاضی  
ردیف کدپرسنلی نام  ونام خانوادگی مدرک رشته مقطع امتیازات  
1 59240746 فرهاد     رستمی فر کاردانی ریاضی راهنمایی 521  
2 58817039 احمد     ملک پور کارشناسی ریاضی راهنمایی 266.5  
3 18784519 اسکندر   طاهری کارشناسی ریاضی راهنمایی 250  
4 18785061 هادی        ظفری کارشناسی ریاضی راهنمایی 223  
5 59124383 رحمت الله  عزیزی کارشناسی ریاضی راهنمایی 180  
6 21585923 مجتبی     مولایی کارشناسی ریاضی راهنمایی 177.5  
7 18784461 داود    اصغر زاده کارشناسی ریاضی دکتر حسابی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
8   جهانگیر   مرادی کاردانی ریاضی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
9 12477892 محمد   بهرامیان کاردانی ریاضی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
     
لیست دبیران زن رشته ریاضی  
ردیف کدپرسنلی نام  ونام خانوادگی مدرک رشته مقطع امتیازات  
1 12468087 سمیه     ابراهیمی کارشناسی ریاضی راهنمایی 265.5  
2 58701310 آسیه      کیانپور کارشناسی ریاضی راهنمایی 257.5  
3 59122647 افسانه    قهرمان شهرکی کارشناسی ریاضی راهنمایی 253.9  
4 58860863 کبری  اسدی امیر آبادی کاردانی ریاضی راهنمایی 241  
5 59040828 سمیه   قادری سامانی کارشناسی ریاضی راهنمایی 221.25  
6 59123511 فرزانه     قهرمان کارشناسی ریاضی راهنمایی 195  
7 58815275 فرخ      کریمیان کارشناسی ریاضی راهنمایی 185  
8 59330381 افسانه   ترابی فارسانی کارشناسی ریاضی راهنمایی 137.5  
               
 
لیست دبیران مرد رشته زبان انگلیسی  
ردیف کدپرسنلی نام  ونام خانوادگی مدرک رشته مقطع امتیازات  
1 12474495 مجتبی    طاهری کارشناسی زبان انگلیسی راهنمایی 257.5  
2 12473782 هادی    خاکسار کارشناسی زبان انگلیسی راهنمایی 196  
3 12472653 قدرت الله  اسدی دزکی کارشناسی زبان انگلیسی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
4 12478414 امین     احمدی کارشناسی زبان انگلیسی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
5   جواد    محمدی کارشناسی زبان انگلیسی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
6 12596714 کامران    اسدی کارشناسی زبان انگلیسی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
تعداد دبیر مرد: 6نفر      
لیست دبیران زن رشته زبان انگلیسی  
ردیف کدپرسنلی نام  ونام خانوادگی مدرک رشته مقطع امتیازات  
1 59200959 شهلا     سلطانی کارشناسی زبان انگلیسی راهنمایی 263  
2 58816774 صفورا    راشدی کارشناسی زبان انگلیسی راهنمایی 253  
3 12468931 بهاره    مظفری کارشناسی زبان انگلیسی راهنمایی 242  
4 58817800 مریم    نجفی کارشناسی زبان انگلیسی راهنمایی 187.1  
5 58816781 ضیافت    میرزاخانی کاردانی زبان انگلیسی راهنمایی 185  
6 58674723 لیلا    یوسفیان کارشناسی زبان انگلیسی راهنمایی 144.75  
7 12469531 توران    حسنی کاردانی زبان انگلیسی راهنمایی 144  
8 66336241 الهام    هاشمی شهرکی کارشناسی زبان انگلیسی راهنمایی 131  
     
               
لیست دبیران مرد رشته علوم اجتماعی  
ردیف کدپرسنلی نام  ونام خانوادگی مدرک رشته مقطع امتیازات  
1 سرباز حسن   کیانی کارشناسی علوم اجتماعی راهنمایی سرباز  
6 59122421 غلام علی  حاتمی لندی کارشناسی علوم اجتماعی راهنمایی 338.5  
7 51122333 حمید   زیلابی کارشناسی علوم اجتماعی راهنمایی 228.25  
8 59243101 رامین    قیصری کاردانی عاوم اجتماعی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
9   محمود  ظفری کارشناسی عاوم اجتماعی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
10   فتاح   ظفریان کارشناسی عاوم اجتماعی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
تعداد دبیر مرد: 10نفر    
لیست دبیران زن رشته علوم اجتماعی  
ردیف کدپرسنلی نام  ونام خانوادگی مدرک رشته مقطع امتیازات  
1 18771820 مهناز   ملایی کارشناسی علوم اجتماعی راهنمایی 304  
2 58910390 لیلا     میرزاخانی نافچی کارشناسی علوم اجتماعی راهنمایی 270.3  
3 89122943 گل یاس    آقایی کارشناسی علوم اجتماعی راهنمایی 269.75  
4   محبوبه باقری   علوم اجتماعی راهنمایی 222  
5 59081455 مریم     رفیعی کارشناسی علوم اجتماعی راهنمایی 181.8  
       
               
لیست دبیران مرد رشته علوم تجربی  
ردیف کدپرسنلی نام  ونام خانوادگی مدرک رشته مقطع امتیازات  
1 59246024 رحمان     محمدی کارشناسی علوم تجربی راهنمایی 484.5  
2 27094706 جمشید       نجفی کارشناسی علوم تجربی راهنمایی 375.5  
3 62625214 علی   محمدی  خراجی کاردانی علوم تجربی راهنمایی 251  
4 62628192 عباس       رئیسی کارشناسی علوم تجربی راهنمایی 223  
5 12477162 حامد   رئیسی اردلی کارشناسی علوم تجربی راهنمایی 180  
6 13422414 افشین     باقری کارشناسی علوم تجربی راهنمایی 131  
7   فرشید     علیمردانی کاردانی علوم تجربی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
8   یداله      طالبیان کارشناسی عاوم تجربی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
9   مهرداد      نادری کارشناسی عاوم تجربی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
     
  لیست دبیران زن رشته علوم تجربی    
ردیف کدپرسنلی نام  ونام خانوادگی مدرک رشته مقطع امتیازات  
1 21376510 مریم    ابراهیمی کارشناسی علوم تجربی راهنمایی 272.9  
2 58967035 محبوبه    اصغریان کاردانی علوم تجربی راهنمایی 266.5  
3 58816693 رامش  احمدی جونقانی  کاردانی عاوم تجربی راهنمایی 265.5  
4 58860817 لیلا    فتحی کارشناسی علوم تجربی راهنمایی 249.75  
5 59123984 مریم     رئیسی کارشناسی علوم تجربی راهنمایی 240.5  
6 12469064 مرضیه     احمدی کارشناسی عاوم تجربی راهنمایی 206  
8   فاطمه     دانیالی کارشناسی عاوم تجربی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
9   فرزانه     عباسی کارشناسی عاوم تجربی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
10 58967051 مینا     مجیدی کارشناسی علوم تجربی راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
       
               
لیست دبیران مرد رشته حرفه و فن  
ردیف کدپرسنلی نام  ونام خانوادگی مدرک رشته مقطع امتیازات  
1 27093366 رسول    خدابخشی کارشناسی حرفه و فن راهنمایی 466.5  
2 12475761 روح الله   رحیمیان کارشناسی ارشد حرفه و فن راهنمایی 222.5  
3 12477074 مصطفی   فرهمند کارشناسی حرفه و فن   181.5  
4 12478710 رضا    رئیسی اردلی کاردانی حرفه و فن راهنمایی 133  
5 27096717 مهران   بابایان کارشناسی حرفه و فن راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
6 59240471 غلامرضا   بختیاری فر کارشناسی حرفه و فن راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
               
     
لیست دبیران زن  رشته حرفه و فن  
ردیف کدپرسنلی نام  ونام خانوادگی مدرک رشته مقطع امتیازات  
1 12468376 معصومه  داود زاده فارسانی کارشناسی حرفه و فن راهنمایی 183  
2 12469586 افسانه    طاهری کاردانی حرفه و فن راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی  
       
لیست دبیران مرد رشته هنر      
ردیف کدپرسنلی نام  ونام خانوادگی مدرک رشته مقطع امتیازات  
1   علی      آقابابایی کارشناسی هنر راهنمایی 398.5  
2 12475899 هادی     حکمی کارشناسی صنایع دستی راهنمایی عدم تحویل مستندات  
     
لیست دبیران زن رشته هنر  
ردیف کدپرسنلی نام  ونام خانوادگی مدرک رشته مقطع امتیازات  
1 58673672 بتول    فرخیان کاردانی گرافیک راهنمایی 289.9  
2 89123543 آذر      حجاره کاردانی گرافیک راهنمایی 231.5  
3 59000244 منی‍ژه     رهنما کاردانی گرافیک راهنمایی 217.75  
4 58601314 اعظم    سلیمان کاردانی گرافیک راهنمایی عدم تحویل فرم امتیاز بندی