باسمه تعالی

    باسلام :

  به اطلاع کلیه دبیران گروه دینی وعربی رسانده می شود که مبنای نمرات مستمر از 20به 12ومبنای نمرات پایانی از 20به 8 تغییر می یابد لذا نحوه محاسبه نمرات مستمر برمبنای 12را برطبق فرمول زیر عمل کنید :

                            6/0×20میانگین نمرات =نمره12مستمر      

باسمه تعالی

 

سئوال های زیر از متن کتا ب پیامهای اسمان  دوم انتخاب شده اند

 

درس (اول )

 

1-     حضرت علی (ع) در باره شگفتی های آفرینش چه می فرمایند ؟

2-     انسان که از نعمت های بی پایان پروردگار استفاده می کند . چگونه می توان از او سپاسگزاری نماید ؟

3-     راه رسیدم به بهشتی که همه آن را دوست داریم چیست ؟

4-     دانشمندان با الگو کرفتن از کدام قسمت بد ن انسان دوربین های پیشرفته طراحی کرده اند ؟

 

«درس دوم »

 

1-     دو سرمایه ی گرابها یی را که خداوند در وجود انسان قرار داده نام ببرید .

2-     هنگامی که شخصی قدر عمر و زندگی خود را نمی داند بادست خالی ازاین دنیا می رود ، به خداوند چه می گوید ؟

3-     پاداش کارهای نیک انسان در این دنیا چیست ؟

4-     حضرت علی (ع) غنیمت شمردن چه چیزی را توصیه می فرمایند ؟

5-     تفاوت انسان بادیگر موجودات در چیست  ؟

6-     قدرت تفکر درانسان چه فایده های برای او دارد ؟

7-     پیامبر (ص) چه تفکری را برتر از ساعت ها عبادت می داند ؟

8-     وجود چه چیزی در اتسان وحیوان مشترک است ؟

 

الف – تفکر    ب-  اندیشیدن      ج-   عمر         د- خوسبختی

 

« در س سوم »

 

1-     با توجه به ایه « ایا ک نعَبُد وایاک نستعین » ما از چه کسانی کمک ویاری می خواهیم  ؟

2-     از چه راهایی می توانیم از خداوند متعال یاری وکمک بخواهیم ؟

3-     ساده ترین راه برای کمک گرفتن از خداوند بزرگ ..................است .

4-     براساس آیه « واِذا ساَلک عبادی عنی ....» خداوندچه زمانی پاسخ وجواب انسان را می دهد ؟

5-     زمانی که از خداوند چیزی را می خواهیم وآن به مصلحت ما نیست ، خداوند به جای درخواست ما چه چیزی می دهد ؟

6-     - در چه صورت وشرایطی دعاها مستجاب می شود ؟

7-     بهترین نمونه دعا چیست ؟

الف –روزه       ب- نماز      ج- صبر            د-  پرهیزگاری

8-     خداوند در جنگ احد مسلمانان را در صورت رعایت چه چیزی وعد ه ی یاری  می دهد ؟

9-     یکی از کارهایی که باعث تقویت صبر می شود ........... گرفتن است .

10- بنا به فرمایش امام صادق (ع) منظور کمک گرفتن از صبر چیست ؟

 

«درس چهارم»

 

1-پیامبر (ص) زمانی که مبعوث شد ، مردم در چه وضع وشرایطی زندگی می کردند ؟ پاسخ از سخن حضرت علی (ع) استفاده شود )

 

2-فایده ها وثمراتی را که دین برای مردم به ارمغان آورد ، بگوید .

3- ارزش دین چه وقتی بیشتر مشخص  می شود ؟

4-چرا خداوند پیامبران را به کمک ما فرستاد ؟

5- با توجه به آیه « ارسلنا فیکم رسولا منکم » ...... وظیفه وکار پیامبران چیست ؟

کسانی که به راهنمایی های دین اعتقاد دارند ، به مسائل وکارهای خود چگونه عمل می کنند ؟

6کسانی که به راهنمایی های دین اعتقاد دارند ، به مسائل وکارهای خود چگونه عمل می کنند ؟

7- تنها راه رسیدن به سعادت دنیا وآخرت ..............است .

«درس پنجم »

1-     بنا به فرمایش حضرت علی (ع) مردم با چه چیزباید خود را به خداوند نزدیک کنند ؟

الف- روزه گرفتن         ب- پوشیدن لباس تمیز            ج- نماز خواندن              د- موذن نماز بودن

2-     با توجه به سخن امیر المومنین علی (ع) چرا عده ای به دوزخ می روند ؟

3-     نماز گناهان انسان را مانند .............پاییزی می ریزد .

4-     ستون دین ومعراج انسان مومن چیست ؟

الف – روزه              ب- دعا          ج- صبر              د- نماز

5-ترک نماز برای انسان چه عواقبی می تواند داشته باشد ؟

6- شخص مسلمانی که می خواهد نماز بخواند ، برای قبولی بهتر نمازش چه آدابی را باید رعایت نماید ؟

7- بنابر توصیه امام امتقین علی (ع) کسی که اذان واقامه ی نماز را بگوید ، دارای چه مرتبه وجایگاهی می باشد ؟

8- مفهوم ومعنای اذان واقامه گواهی دادن به چیست ؟

9- پیامبر اکرم (ص) درباره ینقش و ثواب موذن چه می فرماید ؟

10- نماز گزار در مسجد میهمان .........می باشد .

11- فواید نماز خواندن در مسجد را ذکر کنید .

12- بنا بر فرموده ی پروردگار متعال نقش مساجد در روی زمین مانند چیست ؟

الف –محل عبادت وخداپرستی             ب- مکان اتحادمسلمانان            ج- محل مشورت مردم            د- خانه های خداوند

13- اکر شخصی بدون اطلاع وآگاهی بالباس یا بدن نجس نماز بخواند، نماز ش چگونه است ؟

14- پس از خواندن نماز چه ذکری ثواب فراوان دارد ؟

15- اگر نماز گزار قبل از نماز بداند بدن یا لباسش  نجس است وبا همان لباس یا بدن نجس نماز بخواند ، نماز او چگونه است ؟

16- حسین لباسش مقداری خونی بود وخودش این موضوع را می دانست ، اوبا همان لباس نماز خواند ونماز ش نیز صحیح است . دلیل ان چه می تواند باشد ؟

17- اگر بدن یا لباس شخصی با یک قطره غیر از خون نجس شده باشد ، ایا او می تواند با ان نجاست کم نماز بخواند ؟

18-با کدام یک از وسایل زیر می توان نماز خواند ؟

الف – جوراب نجس            ب- پیراهن نجس             ج- شلوار نجس             د- کاپشن نجس

19-اگر کلاه شخصی نجس باشد ، اودر چه صورتی می تواند با کلاهش نماز بخواند ؟

20- شرایط لبای نماز گزار بنویسید .

21-باکدام یک از موارد زیر نماز خواندن صحیح نیست /

الف- نماز با دستکش نجس            ب- نماز زهرا با انگشتر طلا                     

ج- نماز با کلاه نجس                  د- نماز احمد با انگشتر طلا

22- پشم های گوسفندی را چیده  وبا آن لباس درست کرده اند، نماز خواندن با ان لباس چگونه است  ؟  

      ........................................................................................................  

 نمونه سئوالات دوم راهنمایی :

1-باتوجه به سخن حضرت علی (ع) چگونه می توان ازعذاب دوزخ نجات یافت؟

دعاکردن        روزه گرفتن         انجام عبادات             تفکردرباره نعمت ها واستفاده صحیح ازآن ها

 2-طبق آیه «خدایامرابه دنیا بازگردان تااعمال صالحی که ترک کرده بودم،انجام دهم» این افرادارزش چه نعمتی را دردنیافراموش کرده اند؟

نعمت عمر        اموال          سلامتی          لذات دنیوی

۳-یکی ازساده ترین ومهمترین راه های استعانت ازخداوندبزرگ چیست؟

نیکی به پدرومادر      نماز        انجام اعمال صالح          دعاکردن

4-کدام موردبه عنوان شعاراسلام مطرح است؟ نماز       روزه       اذان        حج 

5-دوسرمایه گران بها درزندگی انسان چیست؟ عمرویادمرگ    عمروتفکر    سلامتی وتفکر    ثروت وعمر

6-ازبهترین نمونه های صبرکدام است؟ جهاد     حج      روزه       نماز

7-علت اصلی استجابت نشدن دعا برای قوم بنی اسرائیل چه بود؟

انجام گناهان       ترک امربه معروف         کسب مال حرام         مغرورشدن به نعمت ها

8-بدترین موجودات ازنظرخداوند چه کسانی هستند؟

انسان های مشرک     افرادمنافق       کسانی که به فکرآخرت نیستند      انسان هایی که نمی اندیشند

9-بهترین نمونه دعاچیست؟قرائت قرآن    نماز خواندن    انجام عبادات     یاری نخواستن ازغیرخدا

10-کدام یک ازمبطلات روزه نیست؟ خوردن    آشامیدن به مقدارکم      شنا کردن     دروغ بستن به خدا

11-طبق حدیث پیامبر(ص) کدام گزینه سپری دربرابرمشکلات دنیاوپوششی دربرابرعذاب آخرت می باشد؟

نماز        خوش اخلاقی       روزه        جهاد

12-باتوجه به سخن امام باقر(ع) مردم چگونه به پاداش الهی وولایت اهل بیت خواهندرسید؟

نمازخواندن       زیارت دوستان خدا         پرهیزگاری وعمل صالح         انتظارفرج

13-خداوندخطاب به چه کسانی می فرماید« قول می دهم درروزی که به ملاقات من می آیند آن هارابه بهشت ببرم» ؟

روزه داران                                                              کسانی که باخانواده خوش رفتارند        

 کسانی که به نمازاول وقت اهمیت می دهند               قاریان قرآن

14-بخشی ازثواب نمازهمه نمازگزاران سهم چه کسانی است؟

موذن       امام جماعت      خادم مسجد       کودکان

15-کدام موردازآداب نمازمحسوب نمی شود؟

نمازاول وقت       پوشیدن لباس تمیز       نمازدرمسجد       پاک بودن لباس  

16-مهمترین وارزشمندترین فایده زیارت امامان واولیاء خداکدام است؟

قدردانی ازآن ها    درخواست حاجات ازآن ها      بخشیده شدن گناهان         ایجادانس ومحبت بین آن ها

17-حضرت علی (ع) استفاده وغنیمت شمردن چه چیزراتوصیه فرموده است؟

نعمت های خوب         ساعتی تفکر         عبادت ها       فرصت های خوب

18-کدام موردروزه راباطل می کند؟

فروبردن آب دهان                      فروبردن قسمتی ازسردرآب         

 کسی یادش نیست وآب بخورد                خوردن یک لقمه نان

19-فرشتگان هنگام گرفتن روح چه کسانی به آن هاسلام می کنند؟

آن هایی که گناه کارند          آن هایی که زندگی خود رابه تفریح گذرانده اند       

  انسان های پاک                آن هایی که توشه ای ندارند

20-اولین عمل درغسل چیست؟

شستن سروگردن        شستن سمت راست         نیت کردن         شستن سمت چپ

    ..................................................................................................................

سلام دانش اموزان عزیز  تعدادی سوال متن پیام دوم راهنمایی برایتان گذاشتم  قبل از هر چیز از همکار محترم اقای بیگدلی تشکرمی کنم                                         )درس اول (

1-حضرت علی (ع) درباره شگفتی های آفرینش انسان چه می فرماید؟

 2-انسان که ازنعمت های بی پایان پروردگاراستفاده می کند ،چگونه می تواند ازاو سپاس گزاری نماید؟

 3-راه رسیدن به بهشتی که همه آن رادوست داریم،چیست؟

 4-دانشمندان باالگو گرفتن ازکدام قسمت بدن انسان دوربین های پیشرفته راطراحی کرده اند؟

 درس دوم

 1-دو سرمایه ی گرانبها یی راکه خداوند دروجود انسان قرار داده نام ببرید.

 2-هنگامی که شخصی قدرعمروزندگی خود رانمی داندوبادست خالی ازاین دنیامی رود، به خداوند چه می گوید؟

 3-پاداش کارهای نیک انسان دراین دنیا چیست؟

 4-حضرت علی(ع) غنیمت شمردن چه چیزراتوصیه می فرماید؟

 5-تفاوت انسان بادیگرموجودات درچیست؟

 6-قدرت تفکردرانسان چه فایده های برای او دارد؟

 -پیامبر(ص) چه تفکری رابرترازساعت هاعبادت می داند؟

 8-وجود چه چیزدرانسان وحیوان مشترک است؟

 الف –تفکر     ب-اندیشیدن      ج-عمر       د-خوشبختی

 درس سوم

1-اتوجه به آیه « إ یّاکَ نَعبُدُ وإیّاکَ نَستَعین » ماازچه کسی کمک ویاری می خواهیم؟

 2-ازچه راه هایی می توانیم ازخداوندمتعال یاری وکمک بخواهیم؟

 3-ساده ترین راه برای کمک گرفتن  ازخداوندبزرگ  .............. است.

 4-براساس آیه « وَإذا سَاَلَکَ عِبادی عَنّی ....» خداوند چه زمانی پاسخ وجواب انسان رامی دهد؟

 5-زمانی که ازخداوند چیزی رامی خواهیم وآن به مصلحت ما ن نیست،خداوند به جای درخواست ما چه چیزی می دهد

 6-درچه صورت وشرایطی دعاها مستجاب می شود؟

 7-بهترین نمونه دعاچیست؟

 الف –روزه        ب- نماز       ج-صبر          د- پرهیزگاری

 8-خداوند درجنگ احد مسلمانان را درصورت رعایت چه چیزی  وعده ی یاری می دهد؟

 9-یکی ازکارهایی که باعث تقویت صبرمی شود ..........گرفتن است.

 10- بنا به فرمایش امام صادق (ع) منظور کمک گرفتن ازصبرچیست؟

 درس چهارم

 1-پیامبر(ص ) زمانی که مبعوث شد،مردم درچه وضع وشرایطی زندگی می کردند؟(پاسخ ازسخن حضرت علی(ع)استفاده شود.)

 2-فایده هاوثمراتی راکه دین برای مردم به ارمغان آورد، بگویید.

 3-ارزش دین چه وقتی بیشترمشخص می شود؟

 4-چراخداوندپیامبران رابه کمک مافرستاد؟

 5-باتوجه به آیه « اَرسلنا فیکُم رَسولاً مِنکُم ....» وظیفه وکارپیامبران چیست؟

 6-کسانی که به راهنمایی های دین اعتقاد دارند، به مسائل وکارهای خود چگونه عمل می کنند؟

 7- تنها راه رسیدن به سعادت دنیا وآخرت .........است.

 درس پنجم

 1- بنابه فرمایش حضرت علی(ع) مردم باچه چیزبایدخود رابه خدا نزدیک کنند؟

 الف- روزه گرفتن    ب- پوشیدن لباس تمیز      ج- نمازخواندن        د- موذّن نمازبودن

 2- باتوجه به سخن امیرالمومنین علی(ع) چراعده ای به دوزخ می روند؟

 3- نمازگناهان انسان رامانند........ پاییزی می ریزد.

 4- ستون دین ومعراج انسان مومن چیست؟

 الف- روزه       ب- دعا        ج- صبر          د- نماز

 5- ترک نمازبرای انسان چه عواقبی می تواندداشته باشد؟

 6- شخص مسلمانی که می خواهد نماز بخواند، برای قبولی بهتر نمازش چه آدابی راباید رعایت نماید؟

 7- بنابه توصیه امام المتّقین علی (ع) کسی که اذان واقامه ی نمازرابگوید، دارای چه مرتبه وجایگاهی می باشد؟

 8- مفهوم ومعنای  اذان واقامه گواهی دادن به چیست؟

 9- پیامبراکرم(ص) درباره ی نقش وثواب موذّن چه می فرماید؟

 10- نمازگزار درمسجد میهمان ....... می باشد.

 11- فوایدنمازخواندن درمسجد راذکرکنید.

 12- بنابه فرموده ی پروردگارمتعال نقش مساجددرروی زمین مانندچیست؟

 الف- محل عبادت وخداپرستی   ب- مکان اتحادمسلمانان   ج- محل مشورت مردم   د- خانه های خداوند

 13- پس ازخواندن  نمازچه ذکری ثواب فراوان دارد؟

 14- اگرشخصی بدون اطلاع وآگاهی با لباس یابدن نجس نمازبخواند ، نمازش چگونه است؟

 15- اگرنمازگزارقبل از نمازبدا ند بدن یا لباسش نجس است وباهمان لباس یابدن نجس نمازبخواند، نمازاو چگونه است؟ 

16- حین لباسش مقداری خونی بود وخودش این موضوع رامی دانست ، اوبا همان لباس نماز خواندونمازش نیز صحیح ات . دلیل آن چه می تواند باشد؟

 17- اگربدن یالباس شخصی بایک قطره غیرازخون نجس شده باشد، آیااو می تواند با آن نجاست کم نمازبخواند؟

 18- باکدام یک ازوسایل زیرمی توان نمازخواند؟

 الف- جوراب نجس    ب- پیراهن نجس    ج- شلوارنجس    د-کاپشن نجس

 19- اگرکلاه شخصی نجس باشد، او درچه صورتی می تواند باکلاهش نمازبخواند؟

 20- شرایط لباس نمازگزاررابنویسید.

 21- باکدام یک ازمواردزیرنمازخواندن صحیح نیست؟

 الف- نمازبادستکش نجس            ب- نماززهراباانگشترطلا                                                                ج- نماباکلاه نجس                    د- نمازاحمدباانگشترطلا

 22- پشم های گوسفندی راچیده وباآن لباس درست کرده اند، نمازخواندن باآن لباس چگونه است؟

 درس ششم

 1- با استفاده ازفرمایش پیامبر(ص ) برخی  ویژگی های ماه مبارک رمضان رابگویید.

 2- روزه گرفتن درماه مبارک رمضان برمسلمانان ......... است.

 3- پیامبر(ص) روزه راسپروپوشش دربرابرچه چیزهایی می دانند؟

 4- فایده های روزه رابنویسید.

 5- انسانی که باروزه اراده ی خود راقوی می کند، ازاین اراده درزندگی خودچگونه بهره مند می شود؟

 6- بنابه فرمایش امام صادق (ع) چراخداوندروزه رابرمردم واجب کرده است؟

 7- روزه گرفتن چه فایده ای برای جسم وتن انسان دارد؟

 8- بااستفاده ازسخن پیامبر(ص) ، چه کنیم تاسالم بمانیم؟

 9- « برای روزه گرفتن بایدنیّت کنیم » یعنی چه؟

 10- روزه بودن ازچه وقت شروع وتاچه وقت ادامه دارد؟

 11- علی روزه دارد وکمی تشنه شده، یادش نیست که روزه است او نصف لیوان شربت خورد . روزه اوصحیح است. ص       غ

 12- انسان روزه داراگربه حمام برود وزیردوش آب سرش را بشوید، روزه اش صحیح است.  ص      غ

 13-درمکانی خاکبرداری می کنند ،گردوخاک زیادی است وشخص روزه داری درآن جا کارمی کند ، اگرجلوی دهان بینی اش را با پارچه ای ببندد ، روزه اش باطل است.  ص    غ 

 14-اگرکسی فراموش کندکه روزه دارد وداخل استخرسرش رازیرآب ببرد، روزه ی او چگونه است؟

 درس هفتم

 1- باتوجه به آیه «الَّذینَ تَتَوفّاهُمُ ....» چراانسان های پاک واردبهشت می شوند؟

 2- فرشتگان هنگام گرفتن جان انسان های پاک چگونه باآن هارفتارمی کنند؟

 3- هنگامی که فرشتگان جان انسان های کافررامی گیرند، باآن هاچگونه برخوردی دارند؟

 4- فرشتگان هنگام گرفتن جان انسان های .......... به آن هاسلام ودرودمی فرستند.

 5- چه کسانی هنگام رفتن ازاین دنیا(مرگ) هیچ هراس وترسی ندارند؟

 6- چراانسان های باایمان ازمرگ نمی ترسند؟

 7- چه کسانی دوست ندارندازاین دنیا بروند؟چرا؟

 8- چراکافران وبدکاران دوست ندارندازاین دنیا بروند؟

 9- انسان برای این که درجهان دیگرراحت وآسوده باشد، بهتراست دراین دنیاچه کارهایی راانجام دهد؟(چگونه عملکند؟)

 10- مرگ برای انسان های بدکاروکافربه چه معنامی باشد؟

 الف - آرامش وراحتی      ب- پایان خوشی وآغازراحتی      ج- ابتدای سختی وراحتی    

 د- پایان خوشی وشروع سختی

 درس هشتم

 1- چراماانسان هاازمرگ می ترسیم؟(پاسخ ابوذر)

 2- حالت همه ی انسان ها هنگام مرگ مانندهم ویکسان است. ص         غ

 3- انسان باانجام چه کارهایی می تواندزندگی خوب وراحتی رادرجهان آخرت برای خودفراهم نماید؟چندمثال ذکرنید.

 4- چراشخصی که لحظه های آخرعمرمورداذیت وآزاردوموجودترسنا ک بود، حالتش تغییرنمود؟

 5- باتوجه به فرمایش امام صادق(ع) دشواری های مرگ برچه کسانی آسان می شود؟

 6- پیامبر(ص) به چه نمازی سفارش وتأکیدداشتند؟

 الف- نمازمغرب      ب- نمازصبح       ج- نمازظهرومغرب         د- همه نمازها

 7- باتوجه به آیه « اَقِم الصَّلاةَ .... » نمازانسان راازچه کارهایی بازمی دارد؟

 8- برپاداشتن درست وبه موقع نمازچه نتیجه ای برای انسان دارد؟

 9- انسان هرچه ازگناه دورشود به ........... نزدیک می گردد.

 10- چه عاملی باعث فشارقبرسعدبن معاذشد؟

 الف- خوش اخلاقی باخانواده    ب- نخواندن نمازبه موقع      ج- نیکی نکردن به مادرش    

  د- بداخلاقی باخانواده

 11- چه کارهایی باعث آسانی مرگ وزندگی راحت پس ازآن می شود؟

 الف- انجام واجبات و ترک محرمات     ب- انجام محرمات و ترک واجبات         ج- ترک واجبات ومحرمات      

  د- انجام واجبات ومحرمات

 12- حضرت علی (ع) درپاسخ این که شماچگونه خودرابرای مرگ آماده کرده اید که ازآن هراسی ندارید،چه فرمود

 درس نهم

 1-پیامبر(ص) به جای دریافت مزد چه چیزی ازمردم می خواهد؟

 2-یکی ازبهترین راه های قدردانی اززحمات اولیای خداوندچیست؟

 3-فایده هاوثمرات زیارت رابنویسید.

 4-یکی ازبهترین راه های کمک خواستن ازخداوندچیست؟

 5-چراازپیامبران وامامان می خواهیم که برای مادعاکنند؟

 6-برای رسیدن به یک هدف چه بایدکرد؟

      الف-فقط دعاوعبادت کنیم.       ب-باتمام قدرت تلاش کنیم  

     ج-به زیارت اولیای خدابرویم       د- دعاکرده وتوان خودرا به کارگیریم.

 7-مهم ترین وارزشمندترین فایده زیارت اولیای خداچیست؟

 8-چه وقت اعمال مابهتروازپاداش های ارزشمندترخدابهره مندمی شویم؟

 9-باتوجه به فرمایش امام محمدباقر(ع) چگونه به پاداش های الهی وولایت امامان خواهیم رسید؟

 10-آداب زیارت به چه معنی است؟(یعنی چه)

 11-آداب رفتن به زیارت اولیای خداراذکرکنید.

 12-اولین عمل درغسل چیست؟

 الف-شستن سروگردن     ب-شستن سمت راست بدن      ج- نیت کردن     د-شستن سمت چپ بدن

 13-غسل هادرچه چیزبایکدیگرتفاوت دارند؟

 الف-نحوه شستن سروگردن    ب-نحوه نیت کردن     ج-شستن سمت راست وچپ    د-نحوه آب ریختن

 14-دست شخصی خونی شده وبه آن چسبی چسبانده، اگر غسل کند، غسلش صحیح نیست.  ص   غ

 درس دهم

 1-انتظارفرج راتوضیح دهید.

 2-کلمه فرج به چه معنااست؟

 3-پیامبر(ص) بهترین کارهای امت خودراچه می داند؟

 الف-اقامه نماز      ب-روزه گرفتن       ج-دعاکردن        د-انتظارفرج

 4-انتظارفرج به چه چیزهایی است؟

 5-بنابه فرمایش امام زمان (عج) ، ایشان به دیدن چه کسانی می آیند؟(چرابرخی افرادرابه دوستی برمی گزینند؟)

 6-امام زمان(عج) ازتمام کارهای خوب وبدماباخبرمی باشند.  ص   غ

 7-باتوجه به این که امام زمان(عج) ازهمه کارهای ماباخبراست، چرابایدبه کارهای خودبیشترتوجه کنیم؟

 درس یازدهم

 1-چراحضرت ابراهیم(ع) به مقام پیامبری ودوستی باخدارسید؟

 2-یکی ازبهترین وساده ترین راه های نیکی کردن به دیگران ......... به آن هامی باشد.

 3-انسان سخاوتمند به .........  نزدیک است.

 الف-خداودوستانش         ب- پیامبران وامامان          ج-بهشت        د- خداوبهشت

 4-انسان سخاوتمندبه .......... نزدیک واز........دورمی باشد.

 الف-خدا-جهنم      ب-بهشت-دوستانش        ج-خدا-مردم         د-بهشت-مردم

 5-انسان بخیل به چه چیزنزدیک وازچه چیزدورمی باشد؟

 الف-خدا-جهنم   ب-جهنم-خدا   ج-دوستان-خدا    د-خدا-پول

 6-بخیل ترین مردم چه کسی می باشد؟

 7-معنی سخاوتمندی رادرچندکلمه بگویید.

 8-چندنمونه سخاوتمندی وبخل رادرکارهای روزانه نام ببرید.

 9-امام رضا(ع) سخاوت رابه چه چیزتشبیه کرده است؟

 10-باتوجه به آیه« وَالَّذینَ اِذا اَنفَقوا...» ویژگی انسان های مومن رابنویسید.

 11-اگرشخصی پولی داشته باشدوهمه آن رابی حساب خرج کند،مرتکب چه عملی است؟

 الف-بخل      ب-اسراف     ج-سخاوت       د-بخشش

 12-اگرفردی پولی داشته ومقداری ازآن رابه دیگران کمک کند، چگونه انسانی است؟

 الف-بخیل     ب-اسراف کار       ج-سخاوتمند       د-ولخرج

 درس دوازدهم

 1-باتوجه به سخن امام علی(ع) عاقبت کسانی که ازعادت های بدپیروی می کنند،چیست؟

 2-اگربخواهیم رشدکرده ودرزندگی سعادتمند باشیم،چه کارهایی بایدانجام دهیم؟

 3-انسان هابایدعادت های ناپسندخودرابشناسند وآن هاراترک کنند. ص   غ

 4-چه نوع عادت هایی رابهتراست دروجودمان تقویت کنیم؟

 الف-خوب     ب-ناپسند     ج-سرگرمی         د-گزینه الف وج

 5-ازعادت های بدی که می توانندمانع رشدماشوندوماراازمسیرخوش بختی واقعی دورکنند، دو موردنام ببرید.

 6-زیاده روی درسرگرمی هایی که به خودی خود بدنیستند،چه اثری دارد؟

 7-آتش بازی وبازی کردن باترقه جزء کدام دسته ازسرگرمی ها می باشد؟

 8-بنابه سخن امام محمد باقر(ع)  چه کسانی واردبهشت می شوند؟

 9-نتیجه کسانی که دربرابرسختی ها وناملایمات زندگی استقامت وصبرمی کنند، چیست؟

 10-کدام یک ازکارهای زیرجزءعادات خوب وپسندیده می باشد؟

 الف -ابتداسلام کردن به دیگران وباعجله غذاخوردن       ب-خواندن نمازسپس نوشتن تکالیف  

 ج-نوشتن سریع تکالیف وتماشای تلویزیون      د-درمدرسه تکالیف رانوشتن تادرخانه فیلم نگاه کنیم.

 درس سیزدهم

 1-ثمرات کاروکوشش رابیان کنید.

 2-پیامبر(ص) چه نوع کاروکسبی راعبادت می داند؟

 3-امام صادق(ع) چه چیزراباعث پاک شدن گناهان می داند؟

 الف-عبادت کردن    ب-انتظار فرج    ج-استقامت درکارها     د-کارهای نیک

 4-کسی که اموالش راازراه های حرام به دست آورده اگرمقداری ازآن راانفاق کند،گناهانش پاک

 می شود.  ص   غ

 5-کسی که پولی راازراه دزدی به دست آورد،وضع آن مال چگونه است؟

 الف-آن پول حلال است   ب-دیگران می توانند ازآن استفاده کنند  

  ج-آن پول حرام است     د-فقط خودش می تواندازپول استفاده کند

 6-کارمندی که به جای انجام دادن به موقع کارمردم جدول روزنامه حل می کند، حقوقی که

 می گیرد حرام است.  ص   غ

 درس چهاردهم

 1-انسانی که درقیامت پولی برای بدست آوردن رضایت دیگران ندارد،چگونه می تواند رضایت آن هارا بگیرد؟

 2-حقوق سه گانه ای راکه انسان هابرعهده دارند،نام ببرید.

 3-حق النَّفس راباذکرمثال توضیح دهید.

 4-حق الله چیست؟چندمثال بیان کنید.

 5-حق النّاس یعنی چه؟

 6-جلوی هرگزینه نوع حقّی راکه انسان به عهده دارد،بنویسید.

 نمازخواندن(             )       ورزش کردن(            )     دعوت دیگران به نماز(              )  

 خریدکردن برای پیرزن همسایه(             )           ایجاد سروصدادرکلاس(            )

    کفش تنگ پوشیدن(               )    عبورنکردن ازچراغ قرمز(            )  نگاه نکردن به نامحرم(     )

 7-چندنمونه ازکارهایی راکه قرآن کریم(آیه12سوره حجرات) حق النّاس شمرده ، بیان کنید.

 8-قرآن کریم غیبت رابه چه چیزتشبیه کرده است؟

 الف-گمان های آلوده    ب-خوردن گوشت مرده    ج-خوردن گوشت برادرمرده    د-تجسس درکاردیگران

 9- عاقبت کسانی که حق استفاده مردم ازمکان های عمومی راازآن ها می گیرند،چیست؟(سخن پیامبرص)

 10-دین اسلام کمک به رشدوحفاظت محیط زیست رانمونه ای ازعبادت هامی داند.  ص   غ

 درس پانزدهم

 1-معنی کلمه ی جهاددرعربی چیست؟

 2-جهاددرفرهنگ اسلامی به چه معنامی باشد؟

 3-براساس آیه « اِنَّ اللهَ اشتَری ...» خداوند ازمومنان چه چیزراخریداری می نماید؟

 4-چراکسی که بادستورخداوندبه جهادبادشمنان برمی خیزد، پیروزاست؟

 5-کسی که درجنگ دشمن راشکست دهدوخود سالم به شهرش بازگردد،دارای چه مقام ومرتبه ای است؟

 6-انواع جهادرانام ببرید.

 7-انواع جهادهارامشخص کنید.

 جنگ نحمیلی عراق برایران(         )  جنگ های اُحدواحزاب (      ) جنگ خوارج(         )

 نبردسپاه اسلام باحکومت های ایران وروم(        )

 8-وظیفه ی مسلمانان دربرابرحاکم زورگویی که مردم رازیرسلطه گرفته وازرسیدن پیام خداوندبه آن ها جلوگیری می ند،چیست؟

 9-باتوجه به آیه« وَ اَعَدّوا لَهُم...»اگردشمن ناگهان به کشورماحمله کند، وظیفه ماچیست؟(چگونه بایدبااومقابله کنیم)

 10-فایده داشتن آمادگی ومهارت نظامی دربرابردشمن چیست؟

 11-پیامبر(ص)یادگیری چه ورزش ها(فنونی )راسفارش کرده اند؟

 12-خداوندچه کسانی رابه خاطریک تیرلایق رفتن به بهشت می کند؟

 درس شانزدهم

 1-چراخداوندمسلمانان رابهترین امت هامعرفی می کند؟

 2-بنابه سخن حضرت علی(ع) چراخداوندبرخی اقوام گذشته راموردعذاب خودقرارداده است؟

 3-هدف ازنهی منکرانسان های خطاکارچیست؟

 4-ساده ترین روش امربه معروف کدام است؟

 5-کدام شیوه امربه معروف تأثیربیشتری دارد؟

 الف-زبانی   ب-عملی   ج-ترک محل    د-تشویق

 6-انواع شیوه های امربه معروف رانام ببرید.

 7-نوع امربه معروف رادرکارهای زیربنویسید.

 به علی می گویَم نمازت راآهسته بخوان(            )

 به حسین می گویَم، من اکنون که اذان است می خواهم به نمازبروم(          )